PRZEPISY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku „W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów” instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi. Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku przez osobę/firmę kompetentną (zgodnie z PN-EN 50172).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku
„W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów” (*.pdf)

Kompendium wiedzy z zakresu Polskich Norm (PN-EN 1838:2005 oraz PN-EN50172:2005) (*.pdf)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku „zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (*.pdf)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

W paragrafie 34, w punkcie 5 (strona 12 ww. Rozporządzenia) jest mowa o zmianie dotychczasowych przepisów o czasie pracy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
Nowa wersja dostosowana jest do zasad obowiązujących w EU i ma brzmienie: „Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego”.